Punktowy System Oceniania Zachowania

 1. 9. Regulamin oceniania zachowania ucznia

9.1.        Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

9.2.        Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)    systematyczne uczestnictwo w zajęciach szkolnych (ze zwróceniem szczególnej uwagi na cyklicznie powtarzające się pojedyncze nieobecności na wybranych przedmiotach);

c)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

d)    dbałość o honor i tradycję szkoły;

e)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

f)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

g)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

h)    okazywanie szacunku innym osobom;

i)      poszanowanie mienia szkolnego;

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

-          oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

-          promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt 9.3.

9.3.        Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Tryb ustalania oceny zachowania.

 1. Ocena zachowania ustalana jest w oparciu o punktowy system oceniania.
 2. Śródroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się na podstawie bilansu  punktów   zdobytych przez ucznia w I semestrze.
 3. Roczną  ocenę ustala się na podstawie średniej arytmetycznej punktów  zdobytych przez ucznia w I i II semestrze danego roku szkolnego.
 4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali ocen:

-  wzorowe

-   bardzo dobre

-   dobre

-   poprawne

-   nieodpowiednie

-   naganne

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej      klasy i samoocenie ucznia. Jest ona ostateczna z zastrzeżeniem 9.13.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni specjalistycznej lub ustaleń zawartych w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

 

 1. Punktowy system oceniania zachowania.

a)    Uczeń otrzymuje 120 punktów na początku każdego semestru. W trakcie semestru uczeń może otrzymywać punkty dodatnie lub ujemne. Fakt uzyskania punktów potwierdza się wpisem w dzienniku elektronicznym.  Zasady przyznawania punktów określa tabela 1 i 2.

b)    Uzyskane punkty są postawą do wystawienia klasyfikacyjnej oceny śródroczne i rocznej według następującej skali:

wzorowe               -  180 i więcej
bardzo dobre          -  140 – 179
dobre                    -  100 – 139
poprawne              -   60  -  99
nieodpowiednie      -   20  - 59
naganne                -   19  i mniej

8. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej zachowania mimo uzyskania wymaganej liczby punktów w przypadku, gdy otrzyma ponad 50 punktów ujemnych, oceny bardzo dobrej – przy ponad 100 punktach ujemnych.

9. Stosuje się procedury opisane w §6 Statutu ZSO nr 2 w przypadku popełnienia przez ucznia jednego z czynów:

a)    kradzież;

b)    spożycie alkoholu

c)    zażycie narkotyku, zastosowanie lub rozprowadzanie środka odurzającego

d)    fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi

e)    szkalowanie szkoły , jej pracowników oraz koleżanek i kolegów (również w Internecie)

f)     umieszczanie w Internecie zdjęć i filmów bez zgody osób fotografowanych.

g)    wejście w konflikt z prawem

h)    inne wykroczenie, które narusza ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne

Odwołania od oceny zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do Dyrektora szkoły pisemne odwołanie od przewidywanej rocznej oceny zachowania, jeżeli uznają, że proponowana przez wychowawcę klasy ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 1. Odwołanie należy złożyć najpóźniej na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku – odrzuca go albo powołuje Zespół                     w składzie: Dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący Zespołu, wychowawca klasy   zainteresowanego ucznia, wskazany przez ucznia nauczyciel uczący w danej klasie oraz pedagog lub psycholog szkolny.

 

 1. Dyrektor szkoły zwołuje posiedzenie Zespołu nie później niż przed rocznym klasyfikacyjnym             posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Na posiedzeniu Zespołu omawia się postępowanie ucznia                 w kontekście odpowiednich zapisów Statutu ZSO Nr 2, a następnie w drodze głosowania ustala się stanowisko Zespołu w sprawie odwołania. W przypadku równej ilości głosów decyzję podejmuje przewodniczący Zespołu.

 

 1. Z prac Zespołu sporządza się protokół zawierający: skład Zespołu, termin jego posiedzenia, wynik głosowania oraz ustalone stanowisko Zespołu wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do dokumentacji procesu kształcenia ucznia.

Załącznik 1 Tabela 1.

Zasady przyznawania punktów dodatnich

lp

Opis zachowania ucznia

Liczba punktów możliwych do zdobycia

Częstotliwość zdobywania punktów

Osoba wpisująca

Respektowanie regulaminu szkolnego

1.

90 - 100% frekwencji

25

raz w semestrze

wychowawca

2.

Brak spóźnień

20

raz w semestrze

wychowawca

3.

Brak godzin nieusprawiedliwionych

5

raz w semestrze

wychowawca

4.

Nienaganny strój, schludny wygląd, brak krzykliwego makijażu.

5

raz w semestrze

wychowawca

5.

Pracowitość i obowiązkowość

10

raz w semestrze

wychowawca

6.

Wysoka kultura osobista w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły i kolegami; przestrzeganie form grzecznościowych; dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej

10

raz w semestrze

wychowawca

7.

Wzorowe wywiązywanie się z podjętych zadań.

5

każdorazowo

opiekun

Aktywność

1.

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

30

raz w semestrze

opiekun

2.

Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych.

5

raz w semestrze

opiekun

 

3.

Zaangażowanie i aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego.

5

raz w semestrze

opiekun

4.

Praca w szkolnym radiowęźle.

10

raz w semestrze

opiekun

5.

Praca w SU (premiowana praca pozalekcyjna).

10

raz w semestrze

opiekun

6.

Praca w SK.

10

raz w semestrze

wychowawca

7.

Praca na rzecz klasy  z wyłączeniem prac funkcyjnych.

5

każdorazowo

wychowawca

8.

Zaangażowanie w organizowaniu imprez szkolnych.

10

każdorazowo

n – l odpowiedzialny

9.

Przygotowanie wystaw i prezentacji w budynku szkoły.

15

każdorazowo

n- l odpowiedzialny

10.

Udział w promocji szkoły (targi edukacyjne, drzwi otwarte …)

15

każdorazowo

n – l odpowiedzialny

11.

Przygotowanie materiałów na szkolną stronę internetową

5

każdorazowo

n –l

odpowiedzialny

12.

Reprezentowanie szkoły w uroczystościach miejskich, w tym udział w przygotowaniu oprawy artystycznej tych uroczystości:

i.        Parada Niepodległości

ii.        Grudzień 70

iii.        Apele i akademie rocznicowe

iv.        WOŚP

 

 

 

 

5

20

10

 

10

 

 

każdorazowo

 

n – l odpowiedzialny

13.

Udział w projektach  ogólnopolskich

i międzynarodowych (bez wymian)

Polska – 30

Świat - 50

każdorazowo

opiekun

14.

Udział w akcji HDK.

15

każdorazowo

wychowawca

15.

Udokumentowany wolontariat (również poza szkołą)

I.        do 5 godzin w semestrze

II.        do 10 godzin w semestrze

III.        powyżej 10 godzin w semestrze

3

5

10

 

 

 

raz w semestrze,

 

 

opiekun lub wychowawca

Udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

1.

Olimpiady przedmiotowe i konkursy kuratoryjne oraz inne olimpiady i konkursy, w tym artystyczne:

-   etap szkolny

-   etap rejonowy

-   etap wojewódzki

-  ogólnopolski

-  międzynarodowy

* Punktuje się najwyższe osiągnięcie w danym konkursie.

 

 

 

 

5

20

40

50

100

 

 

 

 

 

jednorazowo za dany konkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

n-l odpowiedzialny

 

3.

Zawody sportowe

Udział w rozgrywkach  pozaszkolnych

Zajęcie I, II, III miejsca

-w rozgrywkach rejonowych

-w rozgrywkach wojewódzkich

-w rozgrywkach ogólnopolskich

- w rozgrywkach międzynarodowych

* Punktuje się najwyższe osiągnięcie w danych zawodach lub rozgrywkach.

 

5

 

 

20

40

50

100

 

jednorazowo za dany konkurs

 

n- le  wf

 

Punkty do dyspozycji wychowawcy

0 – 20

raz w semestrze

wychowawca

 

Punkty do dyspozycji dyrektora

0 - 20

raz w semestrze

Dyrektor

 

Załącznik 2 . Tabela 2.

Zasady przyznawania punktów ujemnych.

lp

Opis zachowania ucznia

Liczba punktów ujemnych możliwych do zdobycia

Częstotliwość zdobywania punktów

Osoba wpisująca

1.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji  - za każdą godzinę.

-1

raz w semestrze

wychowawca

2.

Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcje – za każde powyżej 3 w semestrze.

- 1

raz w semestrze

wychowawca

3.

Strój ,makijaż i ozdoby niezgodne z regulaminem.

- 1

każdorazowo

każdy nauczyciel

4.

Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych.

-3

każdorazowo

wychowawca

5.

Niewywiązanie się z przyjętych dobrowolnie obowiązków

i działań.

- 5

każdorazowo

nauczyciel

6.

Korzystanie  podczas lekcji z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych.

- 5

każdorazowo

nauczyciel prowadzący zajęcia

7.

Samowolne opuszczanie terenu szkoły.

-5

każdorazowo

każdy nauczyciel

8.

Odłączenie się od grupy podczas wyjść i wycieczek szkolnych

- 30

każdorazowo

nauczyciel opiekun

9.

Brak identyfikatora, po wyczerpaniu puli 3 braków w semestrze *

-2

za każdy dzień

nauczyciel stwierdzający brak

10.

Palenie papierosów na terenie szkoły  i podczas wyjść

i wycieczek szkolnych.

- 5

każdorazowo

każdy nauczyciel

11.

Wulgarne słownictwo, agresja słowna.

- 10

każdorazowo

każdy nauczyciel

12.

Oszustwo, np. kłamstwo, plagiaty, podrobienie podpisu.

- 10

każdorazowo

każdy nauczyciel

13.

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, zakłócanie jej toku.

-5

każdorazowo

nauczyciel

14.

Lekceważenie poleceń  nauczycieli

i pracowników szkoły.

- 5

każdorazowo

nauczyciel

15.

Niszczenie mienia szkoły i innych osób.

-10

każdorazowo

nauczyciel

16.

Niestosowne zachowanie na  apelach i uroczystościach szkolnych.

- 5

każdorazowo

każdy nauczyciel

17.

Nieterminowe rozliczenie się z biblioteką.

-5

raz rocznie

n - le biblioteki

18.

Punkty do dyspozycji wychowawcy

od 0 do -20

raz w semestrze

wychowawca

19.

Punkty do dyspozycji dyrektora

od 0 do -20

raz w semestrze

Dyrektor

* Uczeń, który zgubił lub zniszczył identyfikator , w okresie oczekiwania na wyrobienie nowego otrzymuje w sekretariacie szkoły zaświadczenie potwierdzające fakt złożenia zamówienia i uiszczenia opłaty. Posiadanie takiego zaświadczenia skutkuje nieprzyznawaniem punktów ujemnych za brak identyfikatora.